Berušky

Berušky

Učitelky:
Irena Sluková
Radka Gajdová

Třídní program třídy BERUŠEK pro školní rok 2021/22 „ Objevujeme svět kolem nás“ 

O třídě: Třída Berušek je v současné době přizpůsobena nábytkem i pomůckami skupině nejmladších dětí navštěvujících MŠ. Nachází se v přízemí, v její blízkosti je umývárna, jejíž součástí je i sprchový kout. Odpolední odpočinek děti tráví ve své třídě na lehátkách, které jim vždy připraví paní školnice.

,,Rozhlédni se kolem sebe,

Nad hlavou máš modré nebe.

Podél cesty velké stromy,

za kopcem zas velké domy.

Budeme si vyprávět,

co je vlastně ten náš svět.“ 

ZAMĚŘENÍ TŘÍDY: Pracujeme podle ŠVP s názvem „Cestou za poznáním“. Tento program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Název ,, Objevujeme svět kolem nás“vychází z toho, že dětem v tomto věku je zcela vlastní a přirozená touha a potřeba poznávat svět, jsou zvídavé a je tudíž více než vhodné této skutečnosti využít ,, tím správným způsobem“ a ,,správně cílenými podněty“ zajisti jejich optimální rozvoj. Hlavní myšlenka TVP je vzbudit v dětech zájem o přírodu, pomocí environmentálních činností např. péče o záhonky, zpracování různých potravin, strom života. Přenesení činností na školní zahradu do přírody. Volný pohyb, pozorování, zkoumání, učení se nových věcí. Děti mohou využívat všech smyslů, chápou pak více souvislosti a vnímají změny v přírodě.

 

Beruky 1 Den  1
Z 10
Z 7

 

Včeličky

Včeličky

Učitelky: 
ředitelka Jana Hádlíková
učitelka Petra Kouřilová

Školní rok 2021/22

O třídě:  Třída „Včeličky“ se nachází v druhém patře hlavní budovy mateřské školy Zaječí, má okna umístěna na stranu podél hlavní silnice obce. I přesto nabízí poklidné, vlídné, podnětné prostředí, kde se všichni cítí příjemně a bezpečně. Skládá se z jedné části, nijak se nedělí a je přehledná pro děti i dospělé. Třída se řadí mezi ty menší, můžeme ke hraní využívat i prostory chodby. S protější třídou „Motýlci“ máme společné sociální zařízení pro děti. Využíváme vlastní ložnici, kde máme stabilní zázemí k odpočinku po obědě.

Zaměření třídy: „Představte si na jedné straně les a na druhé straně třídu dětí. Na první pohled obě společenství vypadají jako velmi nesourodá a nezkrotná, ale při hlubším pohledu uvidíte jejich harmonii a soulad.

V lese vedle sebe rostou různé stromy: staré silné duby, rovné a štíhlé jedle, kousek dál březový háječek a podél lesní cesty třeba javory nebo lísky. Když se na děti ve třídě podíváte trochu jiným pohledem, najednou mezi nimi uvidíte přátelský a pohostinný dub, svěží, energickou a nápaditou břízu, silný kaštan nebo harmonický a vyrovnaný javor. Všechno dohromady spolu vytváří dokonalý celek.“

 

 

STROM

Stojí, stojí v lese strom

Hledí do daleka.

„Mami,“ volám, „to je on!

Strom, který tu čeká.“Čeká na mě celé dny,

aby mi dal sílu,

splnil moje dětské sny,

vyčaroval vílu.Vílu lehkou jako dech,

která tančí v lese.

Vílu, kterou každý strom

v koruně si nese.Stojí, stojí v lese strom,

pro každého jeden.

Stojí klidně, nehnutě,

ať je žár či leden.TVP PV v tomto roce pod názvem “Tajemství stromů“ rozvíjí environmentální vzdělávání. Ukážeme dětem směr, jak je příroda spjata s lidmi, s prostředím, kde žijeme. Motivačním námětem je kniha „ROK STROMŮ“ od Vladimíry Ottomanské, ze které čerpáme a využíváme aktivity, které navazují na čtený příběh, písničku, básničku, pohádku...

Záměrem TVP je děti vzdělat a pobavit, představit jim přírodu jako velkého silného kamaráda, stromy jsou tu s námi od nepaměti, uvědomit si, že mají svá tajemství, kouzla a sílu. Život bez stromů si již neumíme představit. Bez nich bychom nemohli dýchat, v horkém slunci bychom se neměli kde schovat, nepochutnali bychom si na sladkých a šťavnatých plodech, neuvařili bychom si lahodný léčivý čaj, spousta zvířat, hmyzu, ptáků by byla bez obživy a přístřeší. Jak bychom žili bez dřeva? Jejich krása je proměnlivá. Ještě, že tu s námi žijí. Slyšíte jejich ševelení? Možná, že když se dobře zaposloucháme, prozradí nám víc ze svého tajuplného života. Tak pojďme společně poslouchat.

Do třídy docházejí děti od 3 - 6 let věku.

U dětí 3letých se zaměříme na postupnou adaptaci, odstranění ostychu, prohlubování kamarádských vztahů ve skupině, začleňování do kolektivu, přijímání nových pravidel společného života. Děti povedeme k postupné sebeobsluze, samostatnosti a hygienickým návykům.

U dětí 4-5let se zaměříme na:

Fyzickou a pohybovou dovednost, samostatnost v sebeobsluze, dodržování pravidel, schopnost kontrolovat a řídit své chování, grafomotorické dovednosti, jazykové, řečové a komunikativní dovednosti, koordinaci ruky a oka, rozlišení zrakových a sluchových vjemů, jednoduché předmatematické a předčtenářské dovednosti, pozornost, záměrně si zapamatovat, vědomě se učit-plnit úkol, chování mezi dětmi, projev tvořivosti, orientaci ve svém okolí.

Vhledem k tomu, že jedno dítě 6leté ve třídě Včeliček půjde letos k zápisu do základní školy, bude našim záměrem toto dítě do školy řádně připravit, doladit nedostatky, které je provází a pomoci mu zvládnout všechna úskalí a nástrahy, které je mohou provázet.

Vycházíme z desatera pro předškoláka - ve spolupráci učitelek s rodiči

Pg. diagnostiky- záznamy pokroku dítěte-spolupráce učitelek na tříděVšeobecně sledujeme, aby starší děti byli příkladem pro děti mladší. Vedeme děti ke kladnému vztahu ke všemu živému, k úctě a empatii k ostatním lidem či kamarádům a chuti pomáhat. Sebepoznání, základní orientaci v mezilidských vztazích a hodnotách, k základním znalostem, k dovednostem, návykům a zkušenostem z oblasti rozumové, pohybové, sociální, umělecké, k základům pro kompetenci ovlivňovat dění kolem sebe, tzn. být aktivní, komunikovat, spolupracovat a tvořit. Snažíme se každému jednotlivému dítěti vytvořit optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, sebedůvěry a samostatnosti.

Veliky  5
V Z 10
V Z 22

Motýlci

Motýlci

 

Učitelky: 

Miroslava Kmoníčková

Simona Líčeníková                                                                                                                                                                                                                                                              O třídě: Třída je v patře budovy MŠ, probíhá v ní dopolední a částečně i odpolední výchovně-vzdělávací program. Odpolední odpočinek děti tráví ve své třídě na lehátkách, které jim vždy připraví paní školnice. Hned vedle třídy mají děti k dispozici umývárnu s WC , která je společná s třídou „Včeličky“. Specifikem třídy je vybavení pro polytechnické činnosti (dřevěný ponk s nářadím).

Zaměření třídy

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2021/2022 nese název
CESTOU ZA POZNÁNÍM POHÁDKOVÝCH PŘÍBĚHŮ K DOSAŽENÝM CÍLŮM
TVP je sestaven pro 5-6 leté děti a pro děti s odkladem školní docházky, s ohledem na jejich individuální zvláštnosti. Učitelky využijí metodiky práce s pohádkou, která jim nabízí cestu přes cíle a činnosti ke konkrétním očekávaným výstupům RVP PV v návaznosti na náš ŠVP.
Prioritou bude připravit děti na vstup do ZŠ a to jak z hlediska znalostí a dovedností, tak z hlediska samostatnosti, úrovně komunikace a zodpovědnosti za své chování. Naším cílem je, aby dítě bylo schopno učit se, získávat informace a používat jev praxi. To vše za podpory TRIVIA. Jedná se o zaměření na tři vzdělávací oblasti:
1. Předčtenářská gramotnost zahrnuje dovednosti předcházející samotnému čtení a psaní.
2. Předmatematická gramotnost díky nim se budují základní číselné představy.
3. Psaní jedná se se především o rozvoj jemné motoriky.
Abychom TRIVIO naplnili, budeme nadále podporovat spolupráci s rodinou a využívat vzdělávací práci s příběhem.

 

Zanme 1
Zanme 11
Zanme 14
Zanme 9

Kontakty

Mateřská škola Zaječí

Hlavní 196, 691 05 Zaječí

Tel.: +420 519 351 108

IČ: 70934487
Datová schránka: ifjk4gm

E-mail: ms.zajeci@gmail.com 

Způsob omlouvání dětí:  

Písemně do sešitu na chodbě šatny

Tel.: +420 519 351 108 (od 6.00 do 6.30 hodin) 

 Školní jídelna (p.Osičková): tel. 539 004 052   

 E-mail:  monikaosickova@post.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Personál

  • Ředitelka: Jana Hádlíková (Němčičky)
  • Učitelky: Miroslava Kmoníčková (Zaječí), Irena Sluková (Hlohovec), Simona Líčeníková (Přítluky, zástup za A. Zálešákovou na MD), Radka Gajdová ( Mikulov), Petra Kouřilová (Ladná)
  • Vedoucí ŠJ: Monika Osičková (Zaječí)
  • Kuchařky: Zdeňka Cichrová (Zaječí), Jana Bidmonová - zaučená kuchařka + zároveň zajišťuje vytápění budovy a na částečný úvazek pracuje jako školnice / stará se o údržbu zahrady (Zaječí)
  • Školnice:Veronika Svobodová (Zaječí)
  • Hospodářka: Iveta Schwarzová (Zaječí)