Berušky

Berušky

 

Učitelky:
Irena Sluková
Radka Gajdová

Třídní program třídy BERUŠEK pro školní rok 2020/21 „ Pohádkový rok s Krtečkem“

 

O třídě: Třída Berušek je v současné době přizpůsobena nábytkem i pomůckami skupině nejmladších dětí navštěvujících MŠ. Nachází se v přízemí, v její blízkosti je umývárna, jejíž součástí je i sprchový kout. Odpolední odpočinek děti tráví ve své třídě na lehátkách, které jim vždy připraví paní školnice.

ZAMĚŘENÍ TŘÍDY: Pracujeme podle ŠVP s názvem „Cestou za poznáním“. Tento program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obsahuje 3 integrované bloky LIDÉ, PŘÍRODA A MÍSTO, KDE ŽIJI s tématy, které jsou v TVP rozvinuty do podtémat a jsou závazná.

K předškolnímu vzdělávání budeme využívat a čerpat náměty z příběhů o Krtečkovi, ve kterých vystupují zvířátka, která přejímají lidské vlastnosti a prožívají podobné životní příběhy jako my lidé. Ve vzdělávání se zaměříme na rozvoj kamarádství, přátelství, dovednosti komunikovat a snahy domluvit se ve skupině, obohatíme vzdělávání o základní poznatky polytechnického vzdělávání s přihlédnutím k věku dítěte. Mezi nejdůležitější aspekty vzdělávacího a výchovného působení u dětí nově přijatých patří adaptace dětí na pobyt v mateřské škole. K dětem přistupujeme s ohledem na jejich individuální potřeby a požadavky. Preferujeme metodu individuálního vzdělávání dítěte, uplatňujeme metodu prožitkového učení. Naším cílem je rozvíjet v dětech úctu a respekt k druhým - i k sobě samým; posilovat zdravý přístup k životu a životnímu prostředí.

 

Průlezka
Drak 7
Stavme Si 1
Záhonky
Pejsek 1
Plody Podzimu
Berusky Trida 1
Berusky Trida 2
Kastany

 

Včeličky

Včeličky

Učitelky: 
ředitelka Jana Hádlíková
učitelka Petra Kouřilová

Školní rok 2020/2021 třída Včeliček

Třídní vzdělávací program třídy VČELIČKY je zpracován dle zásad a požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vychází z rámcových

a dílčích cílů, využívá vzdělávací nabídku, směřuje k osvojování klíčových kompetencí, respektuje očekávané výstupy a konkretizované očekávané výstupy.

Moto třídy: „Nejdůležitější pro nás je, jak se dítě ve školce cítí, zda je šťastné a jestli se do školky těší“

Cílem naší třídy je vytvářet podnětné, zajímavé, obsahově bohaté prostředí, které umožňuje vyzdvihnout osobnost každého dítěte. Seznamujeme děti s uplatňováním návyků v základních formách společenského chování (pozdravit, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc), dodržování dohodnutých pravidel vzájemného soužití v MŠ, doma i na veřejnosti. Poskytujeme dětem prostor k pohybovému využití v průběhu celého dne a rozvíjíme tak u nich tělesnou zdatnost. Motivujeme děti k tomu, aby užívaly řeč jako aktivní nástroj komunikace, aby sdělovaly své pocity a zážitky, uměly si povídat s dětmi i dospělými, aby jim řeč nepřinášela problémy, ale radost. Přiměřenou a nenásilnou formou uplatňujeme základní předpoklady k ekologické odpovědnosti, k odpovědnosti vůči našemu okolí i sobě samým. Snažíme se, aby ve třídě byl klid a pohoda, posilujeme kladné chování ke kamarádům.

ZAŘAZUJEME:

· environmentální a polytechnické činnosti

· hudební a pohybové dovednosti

· logopedickou prevenci

· prožitkové, kooperační učení

· individuální práci, individualizaci vzdělávání

· výtvarné, pracovní i dramatické činnosti

· zdravotní cvičení – péče o tělesné a duševní zdraví, tělesnou zdatnost, rozvíjení znalostí a návyků z hygieny, zařazování tělesných cvičení a sportu, delší vycházky, plavání, bruslení

 

Vcelicky Trida 1
Vcelicky Trida 2
Vcelky Listopad 12
Vcelky Listopad 13
Vcelky Listopad 8
Veliky Prosinec 24

Motýlci

Motýlci

Učitelky: 
Miroslava Kmoníčková,                                                                                                                                                                                                                                           Simona Líčeníková

O třídě: Třída je v patře budovy MŠ, probíhá v ní dopolední a částečně i odpolední výchovně-vzdělávací program. Odpolední odpočinek děti tráví ve své třídě na lehátkách, které jim vždy připraví paní školnice. Hned vedle třídy mají děti k dispozici umývárnu s WC , která je společná s třídou „Včeličky“. Specifikem třídy je vybavení pro polytechnické činnosti (dřevěný ponk s nářadím).

Zaměření třídy

Třídní vzdělávací program pro letošní školní rok 2020/2021 nese název „ Cestou za poznáním kontinentů dnešní doby a pravěku“. Hlavní myšlenkou TVP je přiměřenou formou a přiměřeně věku seznamovat děti s životem lidí a zvířat na celém světě. Získávat povědomí o planetě Zemi, o odlišnostech života na jednotlivých světadílech, o nutnosti ochrany přírody na Zemi.
Dalším cílem je připravit děti na vstup do ZŠ, a to jak z hlediska znalostí a dovedností, tak z hlediska samostatnosti, úrovně komunikace a zodpovědnosti za své chování a rozhodnutí. Naším cílem je, aby dítě bylo schopno učit se, získávat informace a používat je v praxi.

 

Motylci Trida 1
Motylci Trida 2
Listopad 28
Listopad 4
Listopad 64
Listopad 8

Kontakty

Mateřská škola Zaječí

Hlavní 196, 691 05 Zaječí

Tel.: +420 519 351 108

IČ: 70934487
Datová schránka: ifjk4gm

E-mail: ms.zajeci@gmail.com 

Způsob omlouvání dětí:  

Písemně do sešitu na chodbě šatny

Tel.: +420 519 351 108 (od 6.00 do 6.30 hodin) 

 Školní jídelna (p.Osičková): tel. 539 004 052   

 E-mail:  monikaosickova@post.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Personál

  • Ředitelka: Jana Hádlíková (Němčičky)
  • Učitelky: Miroslava Kmoníčková (Zaječí), Irena Sluková (Hlohovec), Simona Líčeníková (Přítluky, zástup za A. Zálešákovou na MD), Radka Gajdová ( Mikulov), Petra Kouřilová (Ladná)
  • Vedoucí ŠJ: Monika Osičková (Zaječí)
  • Kuchařky: Zdeňka Cichrová (Zaječí), Jana Bidmonová - zaučená kuchařka + zároveň zajišťuje vytápění budovy a na částečný úvazek pracuje jako školnice / stará se o údržbu zahrady (Zaječí)
  • Školnice:Veronika Svobodová (Zaječí)
  • Hospodářka: Iveta Schwarzová (Zaječí)