Berušky

Berušky

Učitelky:
Jana Hádlíková
Irena Sluková, Mgr Adriana Tesárková,

Chůva: Helena Michnová

Třídní program třídy BERUŠEK pro školní rok 2019/20 „KOUZELNÝ ROK S BERUŠKOU“

O třídě: Třída Berušek je v současné době přizpůsobena nábytkem i pomůckami skupině nejmladších dětí navštěvujících MŠ. Nachází se v přízemí, v její blízkosti je umývárna, jejíž součástí je i sprchový kout. Odpolední odpočinek děti tráví ve své třídě na lehátkách, které jim vždy připraví paní školnice.

ZAMĚŘENÍ TŘÍDY: Pracujeme podle ŠVP s názvem „Cestou za poznáním“. Tento program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obsahuje 3 integrované bloky LIDÉ, PŘÍRODA A MÍSTO, KDE ŽIJI s tématy, které jsou v TVP rozvinuty do podtémat a jsou závazná. Společně s dětmi se Beruška / maňásek/ vydává hledat kamarády, kteří za pomoci písniček, říkadel, pohádek nachází:

cestu k lidem

 • kde se děti seznamují se členy rodiny, s rolí maminky a tatínka

 • učí se naslouchat lidem, rozumět jednoduchým pokynům, učí se mluvit, vidět, slyšet, cítit, bezpečně manipulovat a zacházet s předměty a hračkami, tvořit, ukazují, co už dovedou

 • zjišťují, která zaměstnání lidé vykonávají, učí se jednoduchá pravidla soužití

 • poznávají části těla člověka a jeho ochranu

 • hledají cestu ke spolupráci a soužití s druhými

cestu k přírodě

 • dozví se, kdy a proč může příroda onemocnět, jak můžeme přírodě pomoci

 • seznamují se s živočichy podle místa pohybu - ve vodě, na souši, ve vzduchu, kde mají svůj domov, čím se živý

 • seznamují se s  neživou přírodou- počasí, voda, kámen, písek…

 • poznávají některé rostliny a jejich základní podmínky, které potřebuje k životu rostlina

cestu k místu, kde bydlím

 • seznamují se s prostředím a místem, kde žijí

 • prožívají tradice

 • objevují krásu jazyka a rozšiřují slovní zásobu

 • učí se bezpečné orientaci v silničním provozu

Ve vzdělávání se zaměříme na rozvoj kamarádství, přátelství, dovednosti komunikovat a snahy domluvit se ve skupině, obohatíme vzdělávání o základní poznatky polytechnického vzdělávání s přihlédnutím k věku dítěte. Mezi nejdůležitější aspekty vzdělávacího a výchovného působení u dětí nově přijatých patří adaptace dětí na pobyt v mateřské škole. K dětem přistupujeme s ohledem na jejich individuální potřeby a požadavky. Preferujeme metodu individuálního vzdělávání dítěte, uplatňujeme denně metodu prožitkového učení.

 

 

Hrajeme Si 3
Szme 7
hry1
Hry2
Hry7
Hrajeme Si 1
Vanoce 13
Listopad 5
Listopad 9

Včeličky

Včeličky

Učitelky: 
Marta Reiterová, Mgr Adriana Tesárková
AP Jana Mikuličová

O třídě: Třída je v patře budovy MŠ, probíhá v ní dopolední a částečně i odpolední výchovně-vzdělávací program. Na dobu odpočinku po obědě mají děti ze třídy Včeličky vyhrazenou ložnici, kde je po celý rok připraven odpovídající počet lehátek. Hned vedle třídy mají děti k dispozici umývárnu s WC , která je společná s třídou „Motýlci“.

Zaměření třídy: Neobyčejný rok s včelkou Meduškou. Letos nás provází celým rokem včelka Meduška, která nás seznamuje s knihami, podnítí ke spolupráci naše rodiče četbou i doma. Seznámíme se také se zajímavými mezinárodními svátky a dny, které společně prožijeme s využitím vhodných forem a metod práce s dětmi. Zaměříme se na hlubší proniknutí do polytechniky - setkáme se s tradičními profesemi a řemesly lidské činnosti. Při tom všem se soustředíme na individuální potřeby a zájmy dětí při přípravě na vstup do 1. třídy základní školy.

 

01 Hry S Paprem 6
01 Hry S Paprem 1
01 Hry S Paprem 4
Pilne Vcelky 1
Pilne Vcelky 11
Pilne Vcelky 12

Motýlci

Motýlci

Učitelky: 
Miroslava Kmoníčková, Mgr Adriana Tesárková

O třídě: Třída je v patře budovy MŠ, probíhá v ní dopolední a částečně i odpolední výchovně-vzdělávací program. Odpolední odpočinek děti tráví ve své třídě na lehátkách, které jim vždy připraví paní školnice. Hned vedle třídy mají děti k dispozici umývárnu s WC , která je společná s třídou „Včeličky“. Specifikem třídy je vybavení pro polytechnické činnosti (dřevěný ponk s nářadím).

Zaměření třídy

Název třídního vzdělávacího programu pro školní rok 2019/2020 je PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM MEDOVNÍČKEM

K předškolnímu vzdělávání budeme využívat a čerpat náměty z knih o Medovníčkovi , ve kterých vystupují zvířátka, která přejímají lidské vlastnosti a prožívají podobné životní příběhy jako my lidé. Učitelky využívají metodiku práce s příběhem, která jim nabízí cestu do filozofie příběhu přes cíle a činnosti ke konkrétním očekávaným výstupům (RVP PV). Daná podtémata bude celým školním rokem provázet postavička skřítka Medovníčka z knih Jana Lebedy.

Společně se vydáme na cestu přátelství (získávat přátele a udržovat si je vzájemnou důvěrou a péčí), spolupráce (dopracovat se spolu ruku v ruce ke společnému cíli), čestnosti (chovat se podle vědomí co je správné a co špatné, hrát férově), řešení problémů (učit se hledat své řešení a obhajovat ho mezi ostatními, nikomu neubližovat).

Na cestu zvídavosti (touha poznávat okolní svět a rozvíjet ji v trvalý vztah k přírodě), odpovědnosti (být odpovědný za své činy).

Na cestu trpělivosti (čekat klidně na někoho nebo na něco), vytrvalosti (pokračovat navzdory obtížím, nevzdávat se s prvním neúspěchem).

 

 

Motlci V Z 30
Motlci V Z 34
13
2
26
37
53
6
7
Motlci V Z 10
Motlci V Z 34
Motlci V Z 4
Vnoce U Motlk 1

Kontakty

Mateřská škola Zaječí

Hlavní 196, 691 05 Zaječí

IČ: 70934487
Datová schránka: ifjk4gm

Tel.: +420 519 351 108
Školní jídelna (p.Osičková): 539 004 052

E-mail: ms.zajeci@gmail.com

Personál

 • Ředitelka: Jana Hádlíková (Němčičky)
 • Učitelky: Miroslava Kmoníčková (Zaječí), Marta Reiterová (Boleradice), Irena Sluková (Hlohovec), Mgr Adriana Tesárková (Bořetice)
 • Chůva: Helena Michnová (Zaječí)
 • Asistent pedagoga: Jana Mikuličová (Rakvice)
 • Vedoucí ŠJ: Monika Osičková (Zaječí)
 • Kuchařky: Zdeňka Cichrová (Zaječí), Jana Bidmonová - zaučená kuchařka + zároveň zajišťuje vytápění budovy a na částečný úvazek pracuje jako školnice / stará se o údržbu zahrady (Zaječí)
 • Školnice:Veronika Svobodová (Zaječí)
 • Hospodářka: Iveta Schwarzová (Zaječí)