MS Zaječí

Mateřská škola Zaječí

S radostí oznamujeme, že Mateřská škola v Zaječí se otevře pro všechny děti v pondělí 10.5.2021 bez povinnosti jejich testování. Děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole. Na doporučení MŠMT  při pohybu dětí mimo areál MŠ  bude zajištěn ze strany pedagoga  odstup dětí od jiných osob. Ostatních osob se týká povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech MŠ – rodiče, zmocněnci, zaměstnanci, třetí osoby… 

Informace k zápisu do Mateřské školy Zaječí, Hlavní 196 pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
dle doporučení MŠMT, proběhne letošní zápis do MŠ Zaječí bez fyzické účasti dětí i zákonných zástupců. Vzhledem k dané epidemiologické situaci nabízíme novým dětem adaptaci s pořádáním „Dne otevřených dveří“ ve středu 12.5.2021 od 13:00 do 15:00 hodin, který proběhne v zahradě MŠ ne v prostorách budovy. Rodiče budou u vstupu do zahrady seznámeni s organizací adaptace.
Zájemci o zapsání dítěte do MŠ Zaječí pro školní rok 2020-21, doručí dokumenty v době od 3. 5. – do 14. 5. 2021 do MŠ.
Podání dokumentů je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy ifjk4gm
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou na adresu: Mateřská škola Zaječí, Hlavní 196, 69105 Zaječí,
4. osobně vhodit v obálce do schránky u brány mateřské školy, předat
v den adaptace 12.5.2021
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem
apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Dokumenty k přijetí dítěte:
- Vyplněná žádost o přijetí do MŠ - pokud bude potvrzena lékařem o očkování, nemusí být doloženo četné prohlášení o očkování s kopií očkovacího průkazu.(Nezapomeňte pečlivě vyplnit email, telefon, rodné číslo dítěte. Každé dítě bude vedeno pod registračním číslem, kterým
bude poslední čtyřčíslo za lomítkem rodného čísla vašeho dítěte . Při vyvěšování výsledků podle registračního čísla poznáte, zda dítě bylo přijato. Nejsou uváděna jména dětí.)
- Čestné prohlášení o očkování dítěte. V případě, že není potvrzena lékařem žádost o přijetí nebo dítě není očkováno (kontraindikace) - musí
zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost očkování se dětí s povinnou docházkou (děti, které dosáhnou k 31. 8. 2021 5 let) netýká.
- Kopie očkovacího průkazu dítěte. (Pouze nakopírované.)
- Evidenční list
- Kopie rodného listu dítěte. (Pouze nakopírované. Po správním řízení bude skartováno.)

Školka v Zaječí je jako pohádková babička (sama budova je zachycena na obrázcích již z roku 1925). Tak jako babička nenahradí maminku, ani školka nezastoupí rodinnou výchovu, ale snaží se ji doplnit o podněty, které děti rozvíjí a zároveň pobaví. Nabízíme sportovní aktivity: bruslení, plavání; zaměřujeme se na zdravý životní styl, polytechnické vzdělávání, ekologickou výchovu a komunikační dovednosti s nadstandartní logopedickou péčí. Vytváříme podmínky pro individualizované vzdělávání dětí. Děti mají možnost se seznámit s angličtinou a s hrou na flétnu. Těmto účelům odpovídá upravený interiér školky tak, aby se tam dětem líbilo a cítily se bezpečně. Neodlučitelnou a oblíbenou součástí prostoru pro děti je velká zahrada s dřevěnými prvky (skluzavka, domečky, houpačky, aj.), dopravní hřiště a tři prostorná pískoviště. O tom, co se v naší školce děje, se rodiče dovídají nejen od svých dětí a na konzultačních hodinách. Pravidelné informace najdou na nástěnkách v MŠ, na našich internetových stránkách i v místních „Radničních listech“ obce Zaječí.

naše MŠ je zapojena do projektu:

Projekt MŠ ZAJEČÍ 80 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu v naší MŠ je personální posílení našeho týmu o  o školního asistenta, dále realizace projektového dne ve výuce a projektového dne mimo školu. Informační plakát naleznete v dokumentech.

Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem MŠ Zaječí" naleznete v dokumentech.

 

 

 

Kontakty

Mateřská škola Zaječí

Hlavní 196, 691 05 Zaječí

IČ: 70934487
Datová schránka: ifjk4gm

Tel.: +420 519 351 108
Školní jídelna (p.Osičková): 539 004 052

SMS: +420 704 477 869 (používejte pouze k odhlašování dětí formou SMS zprávy, nevolejte)

E-mail: ms.zajeci@gmail.com

Personál

  • Ředitelka: Jana Hádlíková (Němčičky)
  • Učitelky: Miroslava Kmoníčková (Zaječí), Irena Sluková (Hlohovec), Simona Líčeníková (Přítluky, zástup za A. Zálešákovou na MD), Radka Gajdová ( Mikulov), Helena Michnová (Zaječí)
  • Školní asistent: Helena Michnová (Zaječí)
  • Vedoucí ŠJ: Monika Osičková (Zaječí)
  • Kuchařky: Zdeňka Cichrová (Zaječí), Jana Bidmonová - zaučená kuchařka + zároveň zajišťuje vytápění budovy a na částečný úvazek pracuje jako školnice / stará se o údržbu zahrady (Zaječí)
  • Školnice:Veronika Svobodová (Zaječí)
  • Hospodářka: Iveta Schwarzová (Zaječí)